6 Ενημερωτικό Δελτίο Λατινικής Κοινότητας - Ιούλιος 2017